Szanowni Państwo,

miło nam poinformować o przystąpieniu NCM OKOKLINIK do realizacji Programu „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020”.

Korzyścią dla Państwa po skorzystaniu z zabiegów fizjoterapeutycznych może być podjęcie lub utrzymanie aktywności zawodowej i społecznej, podjęcie lub kontynuacja nauki przez osoby dotknięte niepełnosprawnością, którym świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej pozwolą na utrzymanie kondycji zdrowotnej i dobrej jakości funkcjonowania.

Świadczenia będą realizowane od 14 grudnia 2020 r.  Co ważne dla Państwa, skorzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej w programie realizowanym przez NCM OKOKLINIK nie wymaga skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. WCIĄŻ PROWADZIMY NABÓR DO PROGRAMU!

Warunkiem wstępnego zakwalifikowania się do korzystania ze świadczeń w Programie jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu lekkim albo umiarkowanym bądź orzeczenia równoważnego potwierdzonego odpowiednimi dokumentami.

Dalsza kwalifikacja pacjenta do Programu odbywa się przez fizjoterapeutę na wizycie fizjoterapeutycznej, podczas której fizjoterapeuta dokonuje diagnostyki funkcjonalnej pacjenta oraz kwalifikowania, planowania i prowadzenia fizjoterapii. Na wizycie fizjoterapeutycznej fizjoterapeuta ustali dla każdego pacjenta plan fizjoterapii, określający ustalony z pacjentem cel fizjoterapii, a także zakres i optymalną intensywność świadczeń dla danego pacjenta służących realizacji założonego celu.

Świadczenia w Programie mieszczą się w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej i obejmują:

 1. WIZYTY FIZJOTERAPEUTYCZNE (w liczbie adekwatnej do potrzeb pacjenta, nie mniejszej jednak niż 2 wizyty – po jednej na początku i na końcu każdego cyklu) oraz
 2. OD 1 DO 3 CYKLI TERAPEUTYCZNYCH (liczbę cykli terapeutycznych dla danego pacjenta określa fizjoterapeuta zlecający/wykonujący zabiegi). Cykl fizjoterapeutyczny obejmuje do 10 dni zabiegowych.

Jednemu pacjentowi przysługuje w Programie nie więcej niż 5 zabiegów dziennie, w tym co najmniej 3 zabiegi z zakresu kinezyterapii.

W sytuacji wykonywania dziennie liczby zabiegów mniejszej niż 5, udział zabiegów z zakresu kinezyterapii nie może być mniejszy niż 60% wykonywanych zabiegów.

Informacje i rejestracja:

Okoklinik Warszawa – Ursus 

Adres:
ul. Władysława Jagiełły 2 lok. 2
01-495 Warszawa

Rejestracja:
22 290 00 99

 

WAŻNE! 

Kryteria włączenia świadczeniobiorcy do programu obejmują:

 1. wiek świadczeniobiorcy powyżej 16 r. ż.;
 2. orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim albo umiarkowanym (albo w stopniu równorzędnym);
 3. stan funkcjonalny świadczeniobiorcy (ICF) rokujący do poprawy samodzielności poprawy funkcjonowania w środowisku oraz aktywizacji społecznej.

 

Kryteria wyłączenia obejmują:

 1. brak medycznych wskazań do otrzymania świadczeń z zakresu programu, stwierdzonych na podstawie oceny funkcjonalnej świadczeniobiorcy (ICF);
 2. świadczeniobiorcy korzystający ze świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej, w tym samym terminie, w tym i innych podmiotach leczniczych;
 3. świadczeniobiorcy objęci świadczeniami w ramach innych zakresów świadczeń min. fizjoterapia ambulatoryjna, opieka długoterminowa, opieka koordynowana, opieka hospicyjna itd.;
 4. świadczeniobiorcy w ostrej fazie choroby psychicznej lub uzależnienia.

 

Pierwsza wizyta fizjoterapeutyczna przeprowadzona przez fizjoterapeutę, obejmuje:

 1. ocenę zasadności kwalifikacji do udzielania świadczeń w programie;
 2. ocenę stanu funkcjonalnego świadczeniobiorcy;
 3. określenie celu fizjoterapii;
 4. ustalenie programu postępowania fizjoterapeutycznego;
 5. edukację świadczeniobiorcy, udzielenie instruktażu (w tym również udostępnienie materiałów edukacyjnych) do nauki samodzielnej i prawidłowej aktywności ukierunkowanej na stwierdzony problem.

 

Druga wizyta fizjoterapeutyczna realizowana do końca cyklu zabiegowego obejmuje:

 1. ocenę efektów terapii;
 2. zlecenie dalszego postępowania rehabilitacyjnego;
 3. inne zalecenia.

 

Ocena odbywa się przed rozpoczęciem oraz zakończeniem terapii, za pomocą klasyfikacji ICF – w zakresie aktywności i uczestnictwa na podstawie dostępnych wytycznych.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, rozliczenie czasu trwania rehabilitacji prowadzonej w ramach programu, poza czas określony w tym programie może nastąpić za pisemną zgodą dyrektora oddziału Funduszu, na wniosek fizjoterapeuty prowadzącego rehabilitację. Wniosek przekazuje się do oddziału Funduszu, nie później niż w ostatnim dniu czasu trwania trzeciego cyklu rehabilitacji, który został określony w programie.

Świadczenia udzielane przez NCM OKOKLINIK obejmują:

 1. Indywidualna praca z pacjentem 
 2. Ćwiczenia wspomagane 
 3. Ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem
 4. Ćwiczenia czynne wolne i  czynne  z  oporem 
 5. Ćwiczenia izometryczne 
 6. Nauka czynności lokomocji 
 7. Wyciągi.
 8. Masaże ręczne
 9. Galwanizacja;
 10. Jonoforeza;
 11. Elektrostymulacja;
 12. Tonoliza;
 13. Prądy diadynamiczne;
 14. Prądy interferencyjne;
 15. Prądy TENS;
 16. Prądy TRAEBERTA;
 17. Prądy KOTZA;
 18. Ultradźwięki miejscowe;
 19. Ultrafonoforeza.
 20. Leczenie polem elektromagnetycznym
 21. Impulsowe    pole    elektromagnetyczne    wysokiej    częstotliwości   
 22. Diatermia krótkofalowa, mikrofala 
 23. Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości (magnetoterapia)
 24. Naświetlanie promieniowaniem widzialnym, podczerwonym lub ultrafioletowym
 25. Laseroterapia punktowa oraz skaner 
 26. Krioterapia – miejscowa

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Szukaj na stronie